Hizmetlerimiz

DENETİM

Çalışma Bakanlığı ve Sgk mevzuatı işverenlere yönelik çok sayıda yükümlülükler ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ya da geç getirilmesi durumunda da idari para cezası, gecikme cezası, teşviklerden yararlanamama, fazla prim ödeme, prim borçlarından sorumluluk, iş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan ödemelerden sorumlu tutulma gibi ağır yaptırımlar düzenlenmiştir. Bu konularda tarafımızca yapılan ön denetim; risklerin ortaya konulması açısından önem taşımakta, yapılabilecek incelemelere karşı olası kayıpların engellenmesine yardımcı olmaktadır.

4857 Sayılı İş Kanunu, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve alt yönetmelikler kapsamında;

  • Çalışma süreleri, fazla çalışma, ara dinlenme süreleri, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günü çalışmaları, bordro tahakkukları ve ücretin ödenmesi, bordroların yasal şartlara uyumunun sağlanması, yasal kesintilerin doğru yapılıp yapılmadığı, özlük dosyalarının içeriği, işçilerden gerekli onayların alınıp alınmadığı, iş sözleşmelerinin içeriği ve Kanunun emrettiği hususları içerip içermediği, puantaj kayıtlarının doğruluğu-yok ise çalışma sürelerinin takibi ve yeni vardiya sistemi için önerilerin sunumu,
  • Ücret hesap pusulalarının muhteviyatı, tahakkuk kalemlerinin irdelenmesi, tahakkuk tutarları ile banka ödeme kayıtları, SGK kayıtlarının karşılaştırılması,
  • 4857 sayılı İş Kanunu’na dayanılarak çıkarılan tüm Yönetmelikler kapsamında yasal kayıt ve belgelerin, fiilin durumun 4857 sayılı İş Kanunu ve Yönetmeliklerine, Yargıtay ilke kararlarına uygun olup olmadığı,
  • İşyerinde sendikal hareketler ve varsa toplu iş sözleşmesi sürecinin yönetimi,

Hususları incelenerek tespit edilecek eksiklik ve noksanlıklara ilişkin çözüm önerileri ve olması gereken yasal durum belirtilmektedir. Konularla ilgili süreç dinamik mevzuata göre takip edilerek son yargı kararları doğrultusunda istenilen seviyeye ulaşılıncaya kadar gözden geçirilmektedir.

Eski Sgk ve İş Müfettişleri tarafından gerçekleştirilecek denetim ile şirketinizin geriye yönelik denetim raporu ile mevzuata aykırılıklar tespit edilerek çözüm yolları ile risklerin sıfırlanması bir rapor halinde sizlere sunulacaktır.

Alanında uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz!

DİĞER HİZMETLERİMİZİ İNCELEYİN

DANIŞMANLIK

Personel Giderleri, Çalışma Hayatında Yapılan Düzenleme …

İSTİHDAM MALİYET YÖNETİMİ

Mevzuatın tanıdığı muafiyetlerin uygulanmasını ve yönetilme…

TEKNO KANGURU

Tekno Kanguru, eski SGK denetmenleri ve yapay zeka …